REGULAMIN KONKURSU

„Kiedyś to było… Dzień babci i dziadka z Lewiatanem”

1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Kiedyś to było… Dzień babci i dziadka z Lewiatanem” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka ,,Lewiatan Żory’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Bocznej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000112821, nr REGON: 276815283, nr NIP: 651-157-06-58, (dalej jako „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Informacja o Konkursie została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem gazetka-lewiatan.pl, oraz na www.facebook.com/SiecLewiatan.

 

2.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów, pracownicy Organizatora, współpracownicy związani z Organizatorem stałymi umowami o charakterze cywilnoprawnym oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub konkubinatu.

 

3.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od 21.01.2020 roku od godziny 9:00 do 31.01.2020 do godziny 23:59.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach należących do sieci Lewiatan Żory.
 3. Aktualna lista sklepów należących do sieci Lewiatan Żory i biorących udział w Konkursie dostępna jest w Załączniku nr 1  („Sklepy Sieci Lewiatan Żory).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, o której mowa w § 2 ust.1, która w okresie od dnia 21.01.2020 do 31.01.2020 spełni łącznie następujące warunki:
 5. Wykonana zadanie konkursowe: „Napisz nam, jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z babcią lub dziadkiem.”. Treść zgłoszenia nie może być dłuższa niż 500 znaków i musi być sporządzona w języku polskim;
 6. Wyśle odpowiedź na zadanie konkursowe o którym mowa powyżej w pkt a) za pomocą formularza konkursowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://gazetka-lewiatan.pl/dzien-babci-i-dziadka/ potwierdzając równocześnie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zamieszczając swoją odpowiedź wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie jej w portalu internetowym gazetka-lewiatan.pl oraz www.facebook.com/SiecLewiatan
 7. w formularzu konkursowym poda ponadto następujące dane:
  • imię,
  • miejscowość,
  • numer telefonu kontaktowego,

oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania i wydania nagród. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

Złożenie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, iż jest on autorem zgłoszenia oraz przysługuje mu do niego pełnia praw autorskich majątkowych.

 1. Każdy Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej ilości zgłoszeń do Konkursu, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 2. Zgłoszenie niekompletne lub nieprawidłowe, w szczególności niespełniające wymagań niniejszego Regulaminu, są nieważne.
 3. W Konkursie uwzględniane są jedynie zgłoszenia dokonane przez stronę konkursową gazetka-lewiatan.pl. oraz spełniające wymagania niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich nie są uwzględniane w Konkursie i traktowane są jak zgłoszenia nieprawidłowe.
 5. Po zapoznaniu się z odpowiedziami nadesłanymi przez Uczestników, Komisja Konkursowa dokona wyboru dziesięciu laureatów Konkursu.
 6. Laureatami konkursu zostanie dziesięciu autorów najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe, którzy będą uprawnieni do uzyskania nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu (dalej jako „Laureaci”).
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 11 lutego 2020 r. na stronie internetowej gazetka-lewiatan.pl.
 8. Laureaci zostaną poinformowani o wyniku Konkursu, telefonicznie, na numer telefonu, podany przy dokonaniu zgłoszenia na formularzu na stronie www.gazetka-lewiatan.pl., przez przedstawiciela Organizatora w dniach 6 i 7 lutego w godzinach między 10 a 16.
 9. Jeśli w powyższych terminach próby telefonicznego skontaktowania się ze Laureatem, nie powiodą się Laureat traci prawo do Nagrody.
 10. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nieodbierania połączenia, przez co najmniej trzech sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

4.

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) koszy prezentowych o szacowanej wartości 100 zł/kosz.
 2. Nagrody zostaną wydane Laureatom w sklepie wskazanym w formularzu konkursowym w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (dokładna data uzgodniona zostanie z Laureatami).
 3. Warunkiem odbioru nagrody przez Laureatów jest:

– okazanie sms z informacją o wygranej wysłanego przez Lewiatan,

 1. Nagroda zostanie wydana za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.
 2. Jeśli Laureat nie spełni warunków do wydania nagrody, o którym mowa w § 4 ust. 3-4 oznacza, iż rezygnuje z odbioru nagrody.
 3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przejściu prawa do nagrody na innego Uczestnika w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Laureatem lub w przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody w ustalonym terminie.
 4. Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora
 5. Laureat nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 6. Wartość poszczególnych nagród przyznawanych w ramach Konkursu nie będzie przekraczać kwoty 760 zł, w związku z czym przychód uzyskany z tytułu wygranej podlega zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

 

5.
Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru Laureatów, powołana zostanie Komisja Konkursowa składającą się z 3 osób wskazanych przez Organizatora.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy prawidłowa realizacja warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem, a w szczególności:
  • ocena nadesłanych odpowiedzi i wyłonienie Laureatów,
  • przekazanie nagród dla Laureatów,
  • zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania Uczestników oraz zgłaszane reklamacje,
  • podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

 

6.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Organizator oświadcza, że Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Lewiatan Żory’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Bocznej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000112821, nr REGON: 276815283, nr NIP: 651-157-06-58, Dane kontaktowe Organizatora: e-mail: sekretariat@zory.lewiatan.pl.
 2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Michał Narożyński, adres do korespondencji: ul. Boczna 6, 44-240 Żory, adres e-mail: narozynski@zory.lewiatan.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Laureatów, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) RODO, (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)
 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu mogą być przesłane listem poleconym na adres: ,,Lewiatan Żory’’ Sp. z o.o., ul. Boczna 6, 44-240 Żory.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) i dokładny adres Uczestnika oraz wskazanie powodu reklamacji oraz roszczenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje przesyłając stanowisko na podany przez Uczestnika adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

8.

Postanowienia końcowe

 1. Konkurs jest przeprowadzany na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w dostarczeniu nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie, a także w przypadku nie złożenia przez Uczestnika zastrzeżeń.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej gazetka-lewiatan.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Do roszczeń dotyczących organizacji i przeprowadzenia Konkursu stosuje się prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2020 r.