Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Lewiatan Żory Sp. z o.o. w Żorach, ul. Boczna 6, 44-240 Żory zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwic pod KRS: 0000112821, NIP: 651-15-70-658, REGON: 276815283 (dalej Lewiatan Żory); Kontakt z Administratorem Danych: korespondencyjnie na adres spółki lub mailowo sekretariat@zory.lewiatan.pl
2. W Lewiatan Żory został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@zory.lewiatan.pl
3. Lewiatan Żory przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
a. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta;
b. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez podmiot którego dane dotyczą;
c. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
d. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
e. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
f. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
g. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
5. Podstawa prawna przetwarzania:
a. art. 6 ust 1 pkt b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust 1 pkt f, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
c. w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
7. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
8. Dane osobowe będą pobierane:
a. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
b. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
c. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
9. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
10. Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO) w zakresie akcji edukacyjnych WSP, promocji jej osiągnięć i pozytywnego wizerunku.
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Odbiorcą danych mogą być:
a. Partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
b. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług;
c. Podmiotom świadczącym na usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
d. Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków w terminie;
e. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
13. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie w formie profilowania.