Informacja
Lewiatan Żory Sp. z o.o. w Żorach
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korespondencją mailową

1. Administratorem danych osobowych jest Lewiatan Żory Sp. z o.o. w Żorach, ul. Boczna 6, 44-240 Żory zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwic pod KRS: 0000112821, NIP: 651-15-70-658, REGON: 276815283 (dalej Lewiatan Żory); Kontakt z Administratorem Danych: korespondencyjnie na adres spółki lub mailowo sekretariat@zory.lewiatan.pl
2. W Lewiatan Żory został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@zory.lewiatan.pl
3. Lewiatan Żory przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji mailowej (w tym udzielanie odpowiedzi na maila, prowadzenia korespondencji z kontrahentem, obsługa reklamacji) oraz archiwizacji ww. korespondencji.
5. Zastrzeżenia i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać́ drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zory.lewiatan.pl
6. Podanie danych osobowych (m.in. podanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji, podanie maila który zawiera imię̨ i nazwisko i nazwę̨ firmy, czy podanie danych osoby do kontaktu) jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia korespondencji.
7. Zebrane dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
8. Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
9. Dostęp do danych ma Administrator oraz podmioty zewnętrzne, świadczące na rzecz Administratora danych osobowych usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
10. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.